PROVOZNÍ ŘÁD

 

SLUNETA a.s.

SPORTCENTRUM SLUNETA
Jateční 1026/18
400 01 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ ŘÁD

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1.

 1. Provozní řád určuje zásady chování nájemců a zaměstnanců SPORTCENTRA SLUNETA (dále jen SCS) a jejich práva a povinnosti.
 2. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců SCS) nebo zákazu vstupu (u ostatních osob).

Článek 2.

 1. SCS slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost sportovních a kulturních subjektů, škol a veřejnosti.

Článek 3.

 1. Komplex prostor SCS tvoří:
                            
                      -    vstupní vestibul s bufetem a WC (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    tribuny diváků a ochozy (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    hrací plocha (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    klubové místnosti (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    kanceláře a vrátnice (vchod z ulice Jateční)
                      -    šatny a technické zázemí pro venkovní hřiště (západní vchod)
                      -    šatny se sociálním zařízením (vchod z ulice Jateční)
                      -    sklady sportovního materiálu (vchod z ulice Jateční)
                      -    provozní technické prostory (vchod z ulice Jateční)

   

Část II.

 Provozní pravidla a pravidla užívání prostor SCS
 

Článek 4.
Všeobecná pravidla

 1. Časové využívání prostor SCS je dáno rozvrhem.
 2. Dlouhodobé a krátkodobé požadavky na akce v SCS je možné uplatnit na telefonním čísle 725 120 120 nebo na e-mailu jan.sedivy@sluneta.cz.
 3. Rozvrh sestavuje a vydává ředitel SCS.
 4. Pro případ soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby má správa SCS právo tréninkové hodiny zrušit. O zrušení tréninkových hodin z tohoto důvodu budou uživatelé informováni nejméně týden předem.
 5. Rozvrh akcí se rozepisuje vždy na měsíc a je veřejně přístupný na www stránkách SCS: www.sportcentrumsluneta.cz.
 6. Vstup osob při hromadných akcích (sportovní, kulturní a jiné podniky s hromadnou účastí) je možný pouze za asistence pořadatelské či bezpečnostní služby daného nájemce, která zajistí pohyb osob ve vymezených prostorách.
 7. Nájemce – realizátor sportovních, kulturních akcí a jiných podniků je povinen zajistit a provést všechna bezpečnostní a požárně-bezpečnostní a ostatní zákonná opatření odpovídající charakteru pořádané akce.
 8. V celém komplexu SCS je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Dále je zakázáno vnášet do SCS hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné potenciálně nebezpečné věci. Je též zakázáno nedovoleně manipulovat s hydranty, elektrickým vedením, s uzavřenými nouzovými východy a prodejními automaty.
 9. Nájemci odpovídají za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO,hygienických předpisů a dalších přepisů a směrnic včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány.
 10. Nájemci též jsou odpovědni za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou či zcizením věcí všech osob, které jsou v prostorách SCS přítomny v souvislosti s jejich činností . Nájemci odpovídají za veškeré škody na zdraví a životě  všech osob, které jsou přítomny ve SCS v souvislosti s činností uživatele.
 11. Nájemce je povinen předat užívané prostory a zařízení SCS v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. 

Článek 5.
Pravidla používání hrací plochy hřišť

 1. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá příslušný nájemce. Nezletilé osoby mají přístup na hrací plochu povolen jen za přítomnosti trenéra nebo jiné plnoleté osoby zplnomocněné příslušným nájemcem.
 2. Vstup na hrací plochu je možný jen v čisté sálové obuvi. Příslušný nájemce (zejména trenér) je povinen provádět pravidelné kontroly, zda je toto nařízení dodržováno.
 3. Ve všech prostorách SCS je přísný zákaz používání házenkářského vosku pod pokutou 500,- Kč.
 4. Na hrací ploše je zakázáno konzumovat nápoje mimo občerstvení hráčů při soutěžích na střídačkách. Stanovení pořadatelé odpovídají za provedení okamžitého úklidu.
 5. Bez souhlasu zaměstnanců SCS nelze přeznačkovat nebo jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch (lajnování), lepit značky apod.
 6. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba.
 7. Je přísný zákaz pohybu osob na hrací ploše při zvedání a spouštění konstrukcí basketbalových košů.
 8. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na dělící a ochranné sítě.

Článek 6.
Užívání tribuny a ochozů

 1. Tribuny a ochozy slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.    
 2. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity, vyjma předem odsouhlasených výjimek.
 3. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň či případné poškození tribun příslušný trenér. Při ostatních akcích pořadatel této akce.

Článek 7.
Užívání stálých pracovišť a kanceláří

 1. Za kanceláře, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost  osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.
 2. Duplikáty klíčů od těchto prostor jsou uloženy ve vrátnici. Vyzvednout si je mohou pouze pověřené osoby.

Článek 8.
Užívání šaten

 1. Osoba odpovědná za družstvo si vyzvedne na vrátnici klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede kontrolu, zda zařízení šatny není poškozeno. V případě poškození hlásí tuto událost  na vrátnici.
 2. Při sportovních utkáních či turnajích je povinností pořadatele vyzvednout a vrátit klíč od šaten pro všechna družstva. Pořadatel nese odpovědnost i za ztráty a škody jimi způsobené.


Část III.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 9.
Všeobecná ustanovení

 1. Za provoz SCS odpovídá ředitel SCS. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
 2. Zaměstnanci SCS mohou provádět kontroly nařízení uvedených v provozním řádu a případné neplnění potrestat vykázáním ze SCS, případně zrušením dané akce.
 3. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele SCS.
 4. Při užívání prostor SCS platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 5. Nájemci, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského zákona.
 6. Nájemci, kteří v SCS mají televizní a rozhlasové přijímače, odpovídají za placení příslušných televizních a rozhlasových poplatků.
 7. Provozní řád je elektronické podobě na webových stránkách: www.sportcentrumsluneta.cz.

Článek 10.
Závěrečná ustanovení


         Provozní řád SPORTCENTRA SLUNETA nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

         V Ústí nad Labem dne 1.1.2012

         Bc. Jan Šedivý - ředitel SPORTCENTRA SLUNETA


Kontakt

SPORTCENTRUM SLUNETA

Jateční 1026/18 400 01 Ústí nad Labem Česká republika

Tel.: +420 602 754 546 sportcentrum@sluneta.cz

Odkazy

14.11.2008 18:44

Odkazy

          www.bkusti.cz

Celý článek

—————