NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

SLUNETA a.s.

SPORTCENTRUM SLUNETA
Jateční 1026/18
400 01 Ústí nad Labem

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Část I.
Základní ustanovení

Článek 1.

 1. Návštěvní řád určuje zásady chování návštěvníků SPORTCENTRA SLUNETA (dále jen SCS) a jejich práva a povinnosti.
 2. Porušení návštěvního řádu je důvodem k zákazu vstupu.

Článek 2.

 1. SCS slouží zejména pro sportovní, zájmovou a kulturní činnost sportovních a kulturních subjektů, škol a veřejnosti.

Článek 3.

 1. Komplex prostor SCS tvoří:
                            
                      -    vstupní vestibul s bufetem a WC (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    tribuny diváků a ochozy (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    hrací plocha (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    klubové místnosti (vchod z ulice Černá cesta)
                      -    kanceláře a vrátnice (vchod z ulice Jateční)
                      -    šatny a technické zázemí pro venkovní hřiště (západní vchod)
                      -    šatny se sociálním zařízením (vchod z ulice Jateční)
                      -    sklady sportovního materiálu (vchod z ulice Jateční)
                      -    provozní technické prostory (vchod z ulice Jateční)

Část II.

 Pravidla užívání prostor SCS
 

Článek 4.
Všeobecná pravidla

 1. Každý návštěvník je povinen používat zařízení a vybavení SCS tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování majetku SCS.
 2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.
 3. Při vstupu do SCS se mohou provádět bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř SCS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 4. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup, čistotu a pořádek.
 5. Ve všech divácky přístupných prostorách SCS platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 6. Návštěvníci pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek mají zákaz vstupu do všech prostor SCS.
 7. Platí zákaz vnášení nápojů ve skleněných nádobách na tribuny a ochozy.
 8. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na dělící a ochranné sítě.
 9. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.
 10. Je též zakázáno vnášet do SCS hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné potenciálně nebezpečné věci. Je též zakázáno nedovoleně manipulovat s hydranty, elektrickým vedením či spotřebiči, s uzavřenými nouzovými východy a prodejními automaty.
 11. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na hrací nebo produkční plochu a to během sportovních utkání a dalších kulturních a společenských akcí, tak i mimo akce.
 12. Při hromadných akcích v SCS je vstup se zvířaty zakázán.
 13. Ve vnitřních prostorách SCS platí zákaz ukládání jízdních kol, malých motocyklů nebo jiných přepravních a dopravních prostředků.
 14. Návštěvník SCS je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor SCS bez náhrady.
 15. Je povinností zjištěné závady na zařízení SCS, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.
 16. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě si nechat přivolat zdravotní pomoc.
 17. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách SCS odevzdat na vrátnici nebo u službu konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.


Část III.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 5.
Všeobecná ustanovení

 1. Za provoz SCS odpovídá ředitel SCS. Má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
 2. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky SCS.
 3. Návštěvní řád je platný pro celý objekt SCS.
 4. Při užívání prostor SCS platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 5. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení SCS odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodných chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
 6. Každá osoba vstupující do SCS souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a to v souvislosti s SCS, příslušnými nájemci a jejich sponzory a obchodními partnery. Návštěvník tento souhlas výslovně uděluje bez nároků na náhradu i pro projekce v SCS (velkoplošné obrazovky a TV panely).
 7. Každá osoba vstupující do SCS bere na vědomí skutečnost, že veřejné prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.
 8. V případě evakuace SCS je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 9. Návštěvní řád je elektronické podobě na webových stránkách: www.sportcentrumsluneta.cz.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení


         Návštěvní řád SPORTCENTRA SLUNETA nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

         V Ústí nad Labem dne 1.1.2012

         Jan Šedivý - ředitel SCS


Kontakt

SPORTCENTRUM SLUNETA

Jateční 1026/18 400 01 Ústí nad Labem Česká republika

Tel.: +420 602 754 546 sportcentrum@sluneta.cz

Odkazy

14.11.2008 18:44

Odkazy

          www.bkusti.cz

Celý článek

—————